Promis Advies op Maat

Portfolio Promis Advies op Maat

Neem contact op

Omgevingsmanagement bedrijventerrein Lagedijk

Experiment binnen de nieuwe Omgevingswet

De aanpak van het nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Lagedijk in Schagen speelt in op de te verwachten Omgevingswet. Het hele proces gaat ´anders dan anders´. In plaats van eerst een concept-bestemmingsplan te maken zijn we eerst letterlijk in gesprek gegaan met de ondernemers, eigenaren en omwonenden. Luisteren naar naar de belanghebbenden en betrokkenen is helemaal in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Die heeft onder andere als doel dat de omgeving in een vroeg stadium betrokken wordt bij het maken van plannen.

De eerste inventarisatie van wensen en plannen is tijdens brainstormsessies met iedereen besproken. Tijdens die bijeenkomsten kwamen de mogelijkheden, beperkingen, kansen en bezwaren naar voren. Op basis hiervan wordt een concept plan opgesteld. In dit plan worden ook de wensen en ideeën van de gemeente zelf meegenomen.

Hoe het proces precies verder verloopt is flexibel en afhankelijk van de resultaten in elke fase. De gemeenteraad heeft ingestemd met deze nieuwe en flexibele aanpak. De raad staat zeker niet buiten spel, maar laat de inhoud voor een groot deel over aan het proces tussen dagelijks bestuur en betrokkenen. Voor iedereen is dit spannend en nieuw. Openheid en de wil van het proces te leren zijn belangrijke voorwaarden voor het welslagen van de nieuwe aanpak. 

Opdrachtgever: 
Gemeente Schagen

Rol:                       
Procesbegeleider / omgevingsmanager

Periode:               
2016 – 2018

Gebiedsontwikkeling: Kustplaats aan zee

IJmuiden aan Zee aan laten sluiten op het DNA van het gebied

De gemeente Velsen heeft al vele jaren het idee om het kustgebied rondom de Marina Seaport verder te ontwikkelen. Kondor Wessels Vastgoed nam in 2015 het initiatief tot het ontwikkelen van een duurzame en blijvend gewilde buitendijkse kustplaats IJmuiden aan Zee. Samen met de partijen binnen het gebied legden zij hun doelen en ambities neer in het Ambitiedocument IJmuiden aan Zee (2016) en de gemeente gaf aan dit plan mogelijk te willen maken.

Het plan gaat uit van een kustplaats met bijzondere en gevarieerde woningen, kwalitatief hoogwaardige horeca, winkels en culturele en recreatieve voorzieningen. Het plan betrekt de omgeving die bestaat uit een wijds zandstrand, het natuurgebied de Kennermerduinen, de Noordzee, de jachthaven Marina Seaport en het stoere karakter van IJmuiden, het Noordzeekanaal en de ‘Hoogovens’. Het nieuwe plan moet uitnodigen tot ontmoeten, innovatief en duurzaam zijn en zowel aansluiten bij het DNA van IJmuiden: rauw aan zee.

Het uitrollen van het plan kan niet zonder het betrekken van de omgeving. Binnen en rondom het gebied is sprake van een veelheid aan eigenaren en gebruikers zoals winkeliers op het strand en op de boulevard, eigenaren strandhuisjes, grote ondernemingen, scheepvaart, gebruikers van de jachthaven, bezoekers, bewoners van appartementen en natuur- en milieuorganisaties. De belangen zijn groot en soms op het eerste oog tegenstrijdig. Goed omgevingsmanagement, een heldere strategie en een concreet stappenplan zijn noodzakelijk voor het soepel verlopen van het proces. 

Opdrachtgever: 
Gemeente Velsen

Rol:                       
Projectleider en omgevingsmanager

Periode:               
2016 – 2017

Omgevingsmanagent:
story-telling in Oud-IJmuiden

Hoe story-telling een wijk vernieuwt en haar op de kaart zet

De fysieke transformatie van Oud-IJmuiden is in volle gang. De eens zo glorieuze visserswijk is tijdens de Tweede Wereldoorlog letterlijk met de grond gelijk gemaakt. In eerste instantie werd ze herontwikkeld als bedrijvengebied en verdwenen alle gebouwen en de identiteit van het gebied.

Vanuit rijkskaders als ‘Stad en Milieu’ en ‘Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing’ werden nieuwe plannen voor de wijk gemaakt. Tegen de crisis in wisten BPD, de Velsense woningbouwcorporaties en de gemeente Velsen een start te maken met de herontwikkeling van Oud-IJmuiden en startten een transformatie van het bedrijventerrein naar een aantrekkelijke woonbuurt.

In die nieuwe ontwikkeling werd rekening gehouden met het fysieke DNA van het gebied: het oude stratenpatroon werd zoveel mogelijk in ere hersteld zodat je vanaf elke plek in de wijk water kan zien: de zee, de haven of het noordzeekanaal; een nieuw plein kwam in de plaats van het vroegere Willemsplein en biedt alle ruimte voor ontmoeten in de wijk; de nieuwbouw kwam architectonisch op organische wijze tot stand, lijkend op de vroegere bouwwijze.

De fysieke transformatie was in gang gezet, maar hoe opnieuw te zorgen voor de sociale verbinding en de gemeenschappelijke identiteit. De project Beleef en Ontdek Oud-IJmuiden zetten Oud-IJmuiden weer op de kaart en bracht bewoners bij elkaar. Tijdens diverse ontmoetingsbijeenkomsten, verhalentafels, exposities van oude-foto’s, wandelroutes door de wijk en een boek met alle Oud-IJmuidense verhalen voor en door IJmuidenaren kwam naar voren wat de identiteit was van de wijk en waardoor mensen zich verbonden voelen: vis, het water, ‘een kantje pikken’, aanpakken, no-nonsense, voor elkaar klaar staan, recht voor zijn raap, kleinschalig, leven op straat, veel winkeltjes en iedereen is welkom.
Het vertellen van verhalen leverde een bijdrage aan de wijkontwikkeling in Oud-IJmuiden.

Opdrachtgever: 
Stichting Welzijn Velsen

Rol:
Initiatiefnemer, projectleider,
story-teller en schrijver                  

Periode: 
2013 – 2015

 

Communicatie / omgevingsmanagement nieuwbouw ZMC

Communicatieadvies vanuit deskundigheid over nieuwbouwprojecten

In 2013 stond het Zaans Medisch Centrum aan de start van een grootscheeps nieuwbouwplan. Op het eigen terrein zou nieuwbouw worden gerealiseerd met een ingenieus stappenplan waarbij de zorg continu gewaarborgd zou zijn, de omgeving zo min mogelijk overlast zou ondervinden en ook het parkeren geen probleem zou zijn.

In het communicatieplan moest, met het bouwproces als uitgangspunt, aangegeven worden hoe de interne en externe stakeholders en belanghebbenden moesten worden geïnformeerd of bij het proces worden betrokken. Eerst zijn alle stakeholders en belanghebbenden geïnventariseerd, van bestuurder tot patiënt en omwonende zijn alle groepen en personen in beeld gebracht. Daarna is gekeken naar hun rol en verantwoordelijkheden en naar hun belangen. Vervolgens hebben we een communicatiestrategie uitgestippeld met instrumenten en een tijdpad, waarbij recht werd gedaan aan ieders belang en waarbij alle inbreng serieus werd genomen.

 Een extra uitdaging was het betrekken van het personeel van het ziekenhuis bij het vernieuwingsproces, zodat tegelijkertijd met de nieuwbouw ook nieuwe werkwijzen konden worden ingevoerd. De bedoeling was het personeel actief te betrekken zodat er niet alleen draagvlak ontstond voor de vernieuwing, maar de mensen uitgedaagd werden zelf voor de vernieuwing te zorgen.

Opdrachtgever: 
Zaans Medisch Centrum

Rol:
Communicatie-adviseur en adviseur omgevingsmanagement             

Periode:
2013

Projectleiding: Vinckebuurt Uithoorn

Allure aan de Amstel op voormalig bedrijventerrein

Voor het terrein van de voormalige Melkuniefabriek en het terrein van de Vleeschhoek – samen “de Vinckebuurt” – zijn plannen voor woningbouw gemaakt. De gemeente en eigenaren Bouwfonds Ontwikkeling en Zeeman Vastgoed hebben op 8 april 2011 een exploitatieovereenkomst ondertekend. Daarmee ging de realisatie van het project definitief van start.
 
Uitgangspunt in de randvoorwaarden was dat de omvang en aard van de nieuwe bebouwing moesten passen bij de schaal van Uithoorn. De bebouwing aan de Amstel varieert in ontwerp, grootte en hoogte. De standaardhoogte wordt vier woonlagen, op sommige plekken iets meer en op sommige plekken minder. De overige woningen worden voornamelijk twee hoog met een kap. De twee nieuwe woongebieden krijgen een eigen identiteit, een eigen sfeer en een plek voor de bewoners om buiten te zijn.

Problemen die binnen het gebied speelden waren: externe veiligheid (nabijheid chemisch bedrijf Cindu); milieuaspecten, met name bodemvervuiling; economische crisis en teruglopende winstverwachtingen betrokken ontwikkelaars, druk op ontwerp en uitgangspunten; uitkopen zittende eigenaren.

Opdrachtgever: 
Gemeente Uithoorn

Rol:
Projectleider, vernieuwer projectmatig werken, omgevingsmanager         

Periode:
2008 – 2012

 

Gebiedsontwikkeling: Structuurvisie Alkmaar West

Integrale Structuurvisie geeft richting aan kansen in De Hoef, Alkmaar

De woningbouwcorporaties in de gemeente Alkmaar hebben de gemeente verzocht om gebiedsvisies op te zetten voor de eigendomsdelen Oudorp en De Hoef. De gemeente staat positief tegenover dit verzoek, maar geeft de voorkeur aan het opstellen van een structuurvisie voor genoemde gebieden. Deze structuurvisies dienen als ontwikkelingskader waarmee kansen, samenhang en richting wordt aangebracht in de huidige én vooral toekomstige ruimtelijke, sociale en economische ontwikkelingen binnen deze wijken.

Conform de toen geldende Wro heb ik een plan van aanpak opgesteld voor het samen met betrokkenen maken van een integrale structuurvisie voor de wijk De Hoef. Het idee was dat slechts een breed gedragen product kans van slagen heeft en tot uitvoering kan worden gebracht.

Behalve inhoudelijke vraagstukken over de ontwikkelingsrichting van de wijk speelden er ook vraagstukken als de verhouding tussen een structuurvisie op wijkniveau en een visie op stadsniveau, afstemming op visies en ontwikkelingen in omliggende delen van Alkmaar, is Alkmaar klaar voor een vernieuwde aanpak vanuit de wijk, hoe om te gaan als nieuwe elementen zoals het exploitatieplan.

Opdrachtgever: 
Gemeente Alkmaar

Rol:
Gebiedsmanager, opsteller plan van aanpak 

Periode:
2009 – 2010

Gebiedsontwikkeling en omgevingsmanagement in Julianadorp

Nieuwe woonwijk moet impuls geven in de Kop van Noord-Holland

De gemeente Den Helder en de Woningstichting Den Helder ontwikkelden samen een nieuwe woonwijk van circa 600 woningen ten oosten van Julianadorp. Julianadorp-Oost moest een aantrekkelijke wijk worden van circa 40 hectare, die in een periode van circa tien jaar gerealiseerd gaat worden. Het doel van het project was om inwoners van Julianadorp en Den Helder te binden aan de gemeente en ook mensen uit andere gemeenten aan te trekken. Dit gebeurde door droomwoningen in een aantrekkelijke woonomgeving te bouwen. De communicatie richtte zich zowel op de omwonenden die een grote nieuwbouwwijk in hun achtertuin kregen als op het enthousiasmeren van een nieuwe doelgroep.

De stedenbouwkundige uitgangspunten waren beschreven in The Story of JD2. Op basis van deze uitgangspunten hebben gemeente en woningstichting samen met Faro Architecten BV en TLU Landschapsarchitecten een stedenbouwkundig en landschapsplan en een beeldkwaliteitplan neergelegd. In deze fase van het proces waren de huidige omwonenden de belangrijkste betrokken doelgroep. Daarna kwam de architectuur van de droomwoningen samen met geïnteresseerden en potentiële kopers tot stand. 

De belangrijkste ontwerpopgaven waren: een dorpse identiteit, een grote diversiteit in architectuur en  verkaveling; het ontwerpen van woningen in verschillende standaardvarianten (‘bouwdoos’) met vele uitbouwmogelijkheden (‘menukaart’); het behouden van zichtrelaties met het open landschap; een wegenstructuur die aansluit op de dorpse structuur en het terug laten komen van het oude nollenlandschap als landschappelijke onderlegger met een licht glooiend landschap.

Met het uitbreken van de economische crisis kwam het project stil te liggen. Sinds 2015 wordt de uitvoering, in aangepaste vorm, van de wijk stapt voor stap ter hand genomen.

Opdrachtgever: 
Gemeente Den Helder

Rol:
Projectleider, omgevingsmanager, vernieuwer en coach, adviseur communicatie bij projecten

Periode:
2006 – 2008

 

Programmamanagement: Masterplan Spoorzone Haarlem

Van de achterkant van de stad een voorkant maken

De Spoorzone (een gebied dat loopt vanaf station Spaarnwoude tot aan de spoorwegdriehoek in het westen van Haarlem) heeft een bijzonder strategische positie in de stad Haarlem en de regio. Enerzijds heeft het gebied een voorname entreefunctie voor de stad en zorgt de infrastructuur voor verbindingen en daarmee voor een goede bereikbaarheid. Anderzijds domineert de scheidende werking op veel plaatsen, zijn er oude en rommelige stukken en worden in potentie aantrekkelijke gebieden zeer extensief gebruikt.

Het programma Spoorzone moest zorgen voor de uitvoering van het in 2003 tot stand gekomen  Masterplan Spoorzone (Riek Bakker). De kern van het plan was zorgen voor meer samenhang, minder scheiding en meer verbinding, zonder de karakteristieke en waardevolle sfeerverschillen teniet te doen. 

Het Masterplan is een vlekkenplan, waarin voor 20 jaar de ideeën werden omschreven die de gemeente in de Spoorzone heeft voor wonen, werken, recreatie, groene verbindingen, water, wegen en fietspaden.Het programma is ambitieus en moet als vliegwiel en aanjager fungeren voor ontwikkelingen en projecten die tot uitvoering van het Masterplan leiden. Het programma gaat uit van circa 3.000 woningen, ruim 400.000 m2 bedrijfsruimte, bijna 13.000 arbeidsplaatsen en circa 60.000 m2 aan voorzieningen. Inmiddels zijn of worden gerealiseerd: de vernieuwing van het Stationsplein en de herontwikkeling van het Scheepsmakerkwartier.

Opdrachtgever: 
Gemeente Haarlem

Rol:
Programma- en omgevingsmanager, vernieuwer programmatisch werken

Periode:
2006

Visievorming: Toekomstvisie Velsen

Stedelijke vernieuwing doen we samen

Met het Ontwikkelingsprogramma Stedelijke vernieuwing Velsen 2000 – 2004 gaf de gemeente Velsen aan welke tastbare resultaten zij in deze periode wilde bereiken op het gebied van de fysieke leefomgeving in samenhang met de sociale en economische structuur. Onderdeel van het programma is een visie op de stedelijke vernieuwing voor de komende 10 jaar. Deze is gebaseerd op de Visie op Velsen 2010, die vanuit een breed perspectief is opgezet en interactief tot stand is gekomen. 

Uitgangspunt voor het Ontwikkelingsprogramma waren de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van het stedelijk gebied. Deze uitgangspunten noodzaakten om keuzes te maken voor de genoemde vijf jaar en de verdere toekomst. Het toekomstbeeld uit de Visie op Velsen bood hiervoor de basis.

Het Ontwikkelingsprogramma bood een breed scala aan doelen:

  • Concrete maatregelen voor een integrale aanpak van de stedelijke vernieuwing in Velsen.
  • De totstandkoming van het programma zorgt voor ontkokering en samenhang binnen de gemeentelijke organisatie.
  • Stedelijke vernieuwing brengt partijen in het veld bij elkaar. Gemeente, corporaties, maatschappelijke organisaties, en het bedrijfsleven moeten elkaar vinden om Velsen leefbaar te houden.
  • Provincie en gemeenten binnen de regio zetten samen de schouders onder de stedelijke vernieuwing.

Het proces was minstens zo belangrijk als de uitvoering en bestond uit:

  • Bestuurlijk: themacommissies en werkconferenties; overleg met buurgemeenten en provincie.
  • Wijken: overleg in de wijkplatforms en wijkbijeenkomsten voor burgers.
  • Thema’s: bijeenkomsten over de SWOT-analsye en toekomstbeelden met genodigden uit het sociaal-economisch en maatschappelijke veld; apart overleg tussen gemeente en corporaties; apart overleg tussen gemeente en projectontwikkelaars; jongerendebat.
  • Ambtelijk: ambtelijke werkconferenties, brede bijeenkomst medewerkers, overleg met buurtgemeenten en pro.
  • Formele inspraak voor iedereen.
  • Algemene terugkoppeling aan iedereen tijdens een slotmanifestatie.

Opdrachtgever: 
Gemeente Velsen

Rol:
Gebiedsontwikkelaar, procesbegeleider

Periode:
2000 – 2005